Χρήσιμα

Κατανοώντας τις δύσκολες στιγμές που περνάτε και θέλοντας να σας ανακουφίσουμε από όλη τη μετέπειτα γραφειοκρατία αναλαμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται σε συνεργασία με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς καθώς και την δήλωση θανάτου στο ληξιαρχείο. Αναλαμβάνουμε και την πλήρη διεκπεραίωση συντάξεων χηρείας από τον/την θανόντα στον/στην σύζυγο

Σύμφωνα με το ασφαλιστικό ταμείο στο  οποίο ανήκει ο θανών ποικίλουν και τα δικαιολογητικά.

Χρήσιμη συμβουλή: Το τιμολόγιο που θα παραλάβετε θα πρέπει να εκδοθεί στα στοιχεία του προσώπου που θα αναλάβει να εισπράξει τα έξοδα κηδείας. Επίσης με μία εξουσιοδότηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναλαμβάνουμε εμείς την διαδικασία για εσάς.

ΙΚΑ

Προκειμένου να χορηγηθούν τα έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι τρείς μήνες.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος είναι αρκετή η ασφάλιση ‘έστω και μία μέρα. Εάν πρόκειται για ατύχημα εκτός του χώρου εργασίας αρκεί να έχει συμπληρωθεί  ο μισός μόνον αριθμός ημερών ασφάλισης.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και το παρακάτω δικαιολογητικό:

  • Δήλωση ατυχήματος

ΟΑΕΕ

ΟΠΑΔ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΝΑΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΝ 792/78 και την υπ΄αρίθμ. 5411.1/72/29-9-0 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1453 Β) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 2575/98, στους επιμεληθέντες της κηδείας θανόντος συνταξιούχου ναυτικού καταβάλλονται έξοδα κηδείας 690 ΕΥΡΩ. Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους κατατίθεται σχετική αίτηση εντός ενός έτους από το θάνατο του συνταξιούχου, με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων της Διεύθυνσης Παροχών.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να συνδεθείτε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΤ

ΤΑΥΤΕΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΠΑΠ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΣΑΠ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠ ΔΕΗ

ΤΣΜΕΔΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ)

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΣΥΤ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΣΥΤ

Μετά την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου το 2ο επίσημο έγγραφο που θα χρειαστείτε είναι το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Αυτό χορηγείται σε πρώτου βαθμού συγγενή του θανόντα για περαιτέρω διαδικασίες (Εφορία – Συμβολαιογράφους – ΔΕΚΟ)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών είναι:

  • Αίτηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Υπεύθυνες δηλώσεις από μάρτυρες (όχι συγγενείς):
  1. στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος με παιδιά
  2. στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος χωρίς παιδιά
  3. στην περίπτωση που ο θανών ήταν άγαμος

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών χορηγείται από το δήμο στον οποίο ανήκε ο θανόντας.

Δικαίωμα στη  χορήγηση «Πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών» έχουν:

Όλοι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντα που  αναφέρονται και προκύπτουν από την οικογενειακή του μερίδα ή προηγούμενες.

Τα άτομα που αναφέρονται στην ένορκη βεβαίωση

Οι κληρονόμοι του θανόντος (αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου)

Όσοι έχουν πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από τα άτομα που έχουν έννομο συμφέρον

Ο τραπεζικός λογαριασμός μετά το θάνατο του δικαιούχου

Ο τραπεζικός λογαριασμός συνταξιοδότησης του θανόντα πρέπει να παραμένει ενεργός για ένα εξάμηνο μετά το θάνατο. Πιο συγκεκριμένα εάν κάποιος απεβίωσε την τελευταία μέρα του μήνα η σύνταξη που έχει κατατεθεί στην τράπεζα δεν την δικαιούται διότι οι συντάξεις προπληρώνονται

Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι μέρος της κληρονομιάς και ως εκ τούτου μετά το θάνατο του δικαιούχου, ο τραπεζικός λογαριασμός μεταβιβάζεται στους κληρονόμους σύμφωνα με την κληρονομική διαδοχή (άρθρο 1710 Αστικού Κώδικα). Όταν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι από έναν, αναλαμβάνει έκαστος από τον τραπεζικό λογαριασμό το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με τη μερίδα του στην κληρονομία. Εάν για παράδειγμα απεβίωσε κάποιος από τους γονείς αφήνοντας κληρονόμους τα 4 τέκνα του, τότε κληρονομεί το καθένα από αυτά το 1/4 από το ποσό που είναι κατατεθειμένο στον τραπεζικό λογαριασμό.

8.1.1 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου*
8.1.2 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου*
8.1.3 Πιστοποιητικό Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την οικογενειακή κατάσταση των πλησιέστερων
συγγενών που άφησε ο αποβιώσας. Στο ίδιο πιστοποιητικό θα αναφέρεται ότι ο γάμος του αποβιώσαντος με την
χήρα/χήρο δεν είχε λυθεί μέχρι το θάνατό του/της και ότι η/ο σύζυγος διατελεί εν χηρεία.
8.1.4 Αν οι δικαιούχοι συντάξεως είναι ανήλικα αγόρια και κορίτσια (κάτω των 18 ετών ) πρέπει να υποβληθούν και
ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους. Οι φοιτητές –φοιτήτριες εφ’ όσον είναι κάτω των 24 ετών θα υποβάλλουν :α)
Αίτηση, β) Πιστοποιητικά των σχολών που φοιτούν. Σε περίπτωση που φοιτούν στην αλλοδαπή θα πρέπει να
υποβάλλουν τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών με σφραγίδα APOSTILE (Χάγης), από το Ελληνικό Προξενείο της
περιοχής όπου φοιτούν και μετάφραση τους από τον Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο, γ) Αντίγραφο της
αστυνομικής ταυτότητας, δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν εργάζονται , είναι άγαμοι, και δεν παίρνουν
σύνταξη από ίδιο δικαίωμα από άλλη πηγή.*
8.1.5 Υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων συντάξεως για την επιλογή περίθαλψης, το σχετικό έντυπο χορηγείται από
την Υπηρεσία
8.1.6 Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας της χήρας/του χήρου.
8.1.7 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της χήρας/του χήρου εάν εργάζεται ή εάν παίρνει σύνταξη από προσωπική
εργασία ή λόγω του θανάτου του /της συζύγου, το σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία.
8.1.8 Δελτίο Αναγγελίας για ΑΜΚΑ, το σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία.
8.1.9 Το βιβλιάριο ασθενείας του αποβιώσαντος.
8.1.10 Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων που φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού, οποιασδήποτε Τράπεζας.
8.1.11 Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορία, ή φορολογικής δήλωσης κλπ, στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς ο
ΑΦΜ, για κάθε δικαιούχο σύνταξης χωριστά

εμείς αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς την διακοπή της σύνταξης του θανόντα και παραλληλία την μεταβίβαση της σύνταξης του/της χήρους, χήρες, ορφανά και τέκνα.